پاسخ خودآزمايي هاي فارسي 1 ـ قسمت اول بود

آرايه هاي ادبي                                                                                  شماره 4

 

 

1- جمله ي مقابل را با كلمه ي مناسب كامل كنيد: كم ترين مقدار سخن موزون ، يك ............ است .

 

2- كلمات قافيه را در بيت زير تعيين كنيد:

 

            زلف تو مگر جانا اميد و نياز است      زيرا كه چنين هر دو سياه است و دراز است

 

3- هجاهاي واژه ي « كاردان » را تعيين كرده ، نوع هر كدام را با علامت خاص نشان دهيد .

 

4- بنيانگذار مسمط كيست؟

 

5- شعر زير در كدام قالب شعري سروده شده است ؟

 

             خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي جانسوز /  هر طرف مي سوزد اين آتش ، /  پرده ها و

 

فرشها را ، تارشان تا بود /  من به هر سو مي دوم گريان ، /  در لهيب آتش پر دود  /

 

6- با مشبه « اشكي بر رخسار يك كودك » يك تشبيه مركب بسازيد .

 

7- در مصراع زير « مشبه » و « مشبه به » را مشخص كنيد و بگوييد چه نوع تشبيهي ديده مي شود؟

                  بهار عارضش خطي به خون ارغوان دارد

 

8- با واژه ي «‌ دوستي » تشبيه بليغ اضافي بسازيد:

 

9- تشبيه ادّعاي ....... و استعاره ادّعاي ......... است .

 

10- در بيت زير چه نوع تشبيهي به كار رفته است ؟ « مشبه » و « مشبه به » را مشخص كنيد:

 

                   ماه خورشيد نمايش ز پس پرده ي زلف       آفتابي است كه در پيش ، سحابي دارد

 

11- با توجه به بيت زير :

                  فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد               شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

 

الف) استعاره مكنيه را بيابيد.                            ب) استعاره را به تشبيه تبديل كنيد.

  

  ج) آيا اين استعاره ي تشخيص است ؟ چرا ؟

 

12- در مقايسه ي علاقه ي مجاز ، كدام علاقه ها رواج بيشتر دارند؟

 

الف ) جزئيه ، كليّه و محليّه                   ب) جزئيه ، سببيه ، آليّه           ج) كليّه ، آليّه ، سببيه

 

13- با توجه به بيت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد :

 

                شبي ياد دارم كه چشمم نخفت                   شنيدم كه پروانه با شمع گفت

 

الف ) كدام كلمه در مفهوم مجازي به كار رفته است؟                  

 ب) علاقه ي آن كدام است؟

 

14- واژه ي مجاز را پيدا كنيد ، علاقه ي آن را مشخص كنيد.

 

                     ديدم كه نفسم در نمي گيرد ، و آتشم در هيزم تر اثر نمي كند.

 

15- با توجه به بيت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد:

 

                  همينت بسنده اگر بشنوي                 كه گر خار كاري ، سمن نَدْروَي

 

الف) كنايه كدام است ؟                              ج) مفهوم آن چيست؟

 

16- در مصراع دوم بيت زير « كنايه » كدام است و مفهوم آن چيست ؟

 

      در اين سراي بي كسي ، كسي به در نمي زند           به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند

 

17- چه ارتباطي ميان « استعاره » و « مجاز » وجود دارد؟

 

18- در بيت زير چه واجي عامل ايجاد موسيقي دروني شعر شده است ؟ آن را مشخص كنيد و نام آرايه اي را كه در اثر وجود اين واج حاصل شده است ، بنويسيد: 

 

                                          خواب نوشين بامداد رحيل            باز دارد پياده رازِ سبيل

 

19- اگر سجع ها در يك جمله در كنار هم به كار روند ......... ناميده مي شود.

 

20- نوع سجع را در كلمات مقابل مشخص كنيد:          الف) عقل و شرع          ب) يار و ديار

 

21- در عبارت " تا يكي از دوستان كه در كجاوه انيس من بودي و در حجره جليس " چه نوع سجعي به كار رفته است؟

 

22- در كدام يك از ابيات زير ترصيع به كار رفته است ؟ دليل خود را بنويسيد:

 

       الف ) بر سخاوت او نيل را بخيل شمار                  بر شجاعت او پيل را ذليل شمار

 

        ب) ياد باد آن  كه سر كوي توام منزل بود             ديده را روشني از خاك درت حاصل بود

 

23- در هر يك از نمونه هاي زير آرايه ي موازنه و ترصيع را مشخص كنيد و چنان چه آرايه جناس دارند ، آن را نيز مشخص كنيد.

   

                         الف ) بر ظاهرش عيب نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم.

 

                         ب) چرخ ارچه رفيع ، خاك پايت                عقل ارچه بزرگ ، طفلِ راهت

 

24- در كدام يك از نمونه هاي زير موازنه به كار رفته است؟

 

                      الف: اي صاحب كرامت ، شكرانه ي سلامت       روزي تفقّدي كن درويش بي نوا را

 

                       ب: هم عقل دويده در ركابت               هم شرع خزيده در پناهت

 

                       پ : ما چو ناييم و نوا در ما ز توست             ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست

 

 

 

25- در اشعار زير جناس ها را بيابيد واگر اختلافي درصامت ها يامصوت ها وجود دارد ، بيان كنيد:

 

           الف ) خوشا نماز و نياز كسي كه از سر درد            به آب ديده و خون جگر طهارت كرد

 

            ب) چو درياي خون شد همه دشت و راغ                 جهان چون شب و تيغ ها چون چراغي

 

26- در بيت زير بين كدام كلمات جناس به كار رفته است ؟ نوع هرجناس را مشخص كنيد:

 

     گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل            گُل از خارم بر آوردي و خار از پاي و پاي از گِل

 

27- آرايه ي اشتقاق را در اين بيت مشخص كنيد.

 

                 « رنج غربت مي گدازد روح را                  جز غريب اين را نمي داند كسي »  

                       

28- در كداميك از ابيات زير آرايه ي اشتقاق و در كداميك آرايه ي تكرار وجود است؟

 

    الف ) هم نظري ، هم خبري ، هم قمران را قمري         هم شكرا اندر شكر اندر شكر اندر شكري

 

     ب) اي دليل دل گم گشته ، خدا را مددي                        كه غريب ار نبرد ره ، به دلالت برود

 

29- در بيت زير آرايه ي مراعات نظير را بيابيد و بنويسيد كه تناسب واژه ها از چه جهت است ؟

 

                  هر كو نظري دارد با يار و كمان ابرو                بايد كه سپر باشد، پيش همه پيكان ها

 

30- در بيت زير كدام آرايه ي ادبي وجود دارد ؟ آن را مشخص كنيد.

 

            اي پريشان گوي مسكين! پرده ديگر كن          پور دستان جان ز چاه نابردار، در نخواهد بُرد

 

31- در شعر آرايه ي تضمين را بيابيد و مورد تضمين شده را ذكر كنيد:

 

                  خيز تا خاطر بدان ترك سمر قندي دهيم              كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي

 

32- بين كلمات ( مي رود و نمي رود ) از نظر معنوي و لفظي چه آرايه اي وجود دارد ( از هر كدام يك مورد ) بنويسيد.

 

                بار فراق دوستان بس كه نشسته بر دلم              مي رود و نمي رود ناقه به زير محملم

 

33- در كدام يك از بيت هاي زير آرايه ي تناقض وجود ندارد ؟

 

               الف: اگرت سلطنت فقر ببخشند اي دل                 كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهي

 

                ب: كي شود اين روان من ساكن                        اين چنين ساكن روان كه منم

 

                پ: ملك در خاك مي غلتيد از شرم سرافرازي        اگر مي ديد معراج ز پا افتادن ما را

 

                 ت: اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم           جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكر خارا

 

 

34- در بيت زير آرايه ي حس آميزي را مشخص كنيد.

 

           با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته اي        بو كه بويي بشنوم از خاك بستان شما.

35- در كدام يك از گزينه هاي زير آرايه ي حس آميزي وجود ندارد ؟

 

         الف : منم امروز و تو ، انگشت نماي زن و مرد        من به شيرين سخني و تو به خوبي مشهور

 

             ب: شكر كن شوند همه طوطيان هند                 زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود

 

             پ: حرف هايم مثل يك تكّه چمن روشن بود.

 

             ت: گر چه جز تلخي از ايّام نديد                         هر چه خواهي سخنش شيرين است

 

36- در ب زير آرايه ي تناقض را مشخص كنيد .

 

            ز كوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي       از اين باد ار مدد خواهي ، چراغ دل بر افروزي

 

37- با توجه به بيت زير توضيح دهيد كه چرا در كلمه ي « لاله » آرايه ي ايهام وجود دارد؟

 

                هر كاو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد                  در رهگذر باد نگهبان لاله بود

 

38- در كدام يك از بيت هاي زير آرايه ي ايهام و در كدام ايهام تناسب به كار رفته است؟

 

    الف : روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد           زآن زمان جزلطف وخوبي نيست درتفسيرما

 

       ب: دي مي شد و گفتم صنما عهد به جاي آر             گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست

 

39- در كدام مصراع بيت زير آرايه ي لف و نشر وجود ندارد؟

 

          « چو آينه است و ترازو ، خموش و گويا ، يار           ز من رميده كه او خوي گفتگو دارد »

 

40- در بيت زير غير از آرايه هاي تلميح  و مراعات نظير كدام آرايه ي معنوي  به كار رفته است ؟

 

          « چو رامين گه گهي بنواختي چنگ                       ز شادي بر سر آب آمدي سنگ »

 

41- آرايه ي حسن تعليل را در بيت زير بيابيد و آن را شرح دهيد.

 

             « رسم بد عهدي ايّام چو ديدار ابر بهار                گريه اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرايه هاي ادبي                                                                             شماره 5 

 

 

1- بيتي كه هر دو مصراع آن قافيه داشته باشد .......... ناميده مي شود.

 

2- در بيت : بگو اي يار ِ همراز اين چه شيوه است        دگرگون گشته اي باز ، اين چه شيوه است

 واژه هاي قافيه را مشخص كنيد .

 

3- واژه ي ( فرودَست ) چند واج دارد ؟ مصوّت بلند آن كدام است ؟ هجاي آخر آن با علامت خاص خود بنويسيد.

 

4- تجديد مَطلع در قصيده به دو دليل صورت مي گيرد ، آن دو دليل را مختصر بنويسد.

 

5- تغزل قصايد وقتي قالبي مستقل مي شود چه نام مي گيرد ؟

 

6- اين شعر در چه قالبي سروده شده است؟    

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#

                                                              

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"

                                                              

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

 

7- تفاوت اساسي ترجيع بند و تركيب بند چيست؟

 

8- بنيانگدار مسمّط كدام شاعر است ؟

 

9- مناسب ترين قالب براي بيان داستان ها و مطالب طولاني چيست؟

 

10- تفاوت اصلي دو بيتي و رباعي در چيست؟

 

11- چهار پاره در ادبيات فارسي از چه زماني رواج يافت ؟

 

12- قديمي ترين مستزاد در ديوان كدام شاعر است؟

 

13- درون مايه هاي شعر نيمايي عبارت است از :

 

الف ) ادبيات ، سياست ، اجتماع                  ب) حماسه، سياست، عشق

 

 ج) عشق ، سياست ، اجتماع                       د) اخلاق ، اجتماع ، سياست

 

14- در بيت زير مشبه به و وجه شبه را پيدا كنيد؟

 

                   به تيغ هجر بكشتي مرا و برگشتي          بيا و زنده ي جاويد كن دگر بارم

 

15- دو تشبيه بليغ اضافي و غير اضافي بسازيد كه ( اشك ) مشبه آن باشد.

 

16- در تشبيه مركب زير ، مشبه و مشبه به را تعيين كنيد . بعد شعر را طوري به نثر باز نويسي

 

كنيد كه تشبيه مركّب به تشبيه مفرد تبديل شود .

     

  « آن قطره ي باران كه بر افتد به گل سرخ           چون اشك عروسي است بر افتاده به رخسار»

17- در بيت زير يك استعاره ي مُصرّحه پيدا كنيد . آن را به تشبيه تبديل نماييد و مشبه به آن را نيز مشخص نماييد.

 

             بخت آن نكند با من كان شاخ صنوبر را               بنشينم و بنشانم ، گل بر سرش افشانم

 

18- در بيت زير ، يك تشخيص پيدا كنيد و توضيح دهيد چرا به آن تشخيص مي گويند.

 

              اي نسيم سَحَر از من به دلارام بگوي                 كه كسي جز تو ندانم كه بُوَد محرمِ دوست

 

19- با توجه به قسمت مشخص شده ي بيت ، به سؤال ها پاسخ دهيد:

 

          ستاره اي بدرخشيد و ماه ِ مجلس شد               دل رميده ما را انيس و مونس شد

 

    1- معناي غير حقيقي كه شاعر از آن اراده كرده است چيست؟

 

   2- چه تناسبي ميان معني حقيقي و غيرحقيقي آن وجود دارد ؟

 

    3- كدام نشانه ، خواننده را از توجه به معناي حقيقي ، باز مي دارد؟

 

    4- چنين استفاده اي از زبان را چه مي نامند ؟ 

 الف ) مجاز            ب‌) كنايه               ج) تشبيه                      د )‌حُسن ِ تعليل

 

    5- اين آرايه چه ارتباطي با استعاره دارد؟

 

20- در بيت زير ، كنايه كدام است ؟ معناي آن چيست ؟ اين كنايه با دليل بيان شده است يا نمونه و يا نشانه ؟

                          از مكافات ِ عَمَل غافل مشو                       گندم از گندم برويد جو زجو

 

21- عوامل پديد آورنده موسيقي دروني سخن را چه مي نامند؟

 

22- چرا واژه هاي هم وزن مقابل، در جمله ، سجع نيستند؟ "........ نياز نماز ....... ، ........... "

چگونه مي توان آنها را سجع نمود؟

 

23- كدام گزينه درست است ؟

 

          الف) آرايه هاي ترصيع و موازنه ، يكي هستند             ب)‌ آرايه موازنه همان ترصيع است.

                       ج) هر ترصيعي موازنه نيز هست .                  د) همه موازنه ها ، ترصيع اند.

 

24- در مورد جناس كدام پاسخ درست است ؟

 

الف) پايه هاي جناس بايد در لفظ و معنا مشترك باشند.

  

ب) پايه هاي جناس بايد در لفظ و معنا مشترك باشند.

 

ج) گاه، تفاوت يك مصوت كوتاه در دو واژه ي پايه ، جناس پديد مي آورد.

 

 د) به هر دو كلمه هم معني، پايه هاي جناس مي گويند.

 

 

 

 

25- نوع جناس هاي زير را مشخص كنيد.

 

الف) بازماني ديگر انداز ،اي كه پندم مي دهي    كاين زمانم گوش برچنگ است ودل درچنگ نيست

 

  ب) مزن با سپاهي ز خود بيشتر                              كه نتوان زد انگشت بر نيشتر

 

 پ) ندانم قامت است آن يا قيامت                              كه مي گويد چنان سرو روان هست؟

 

26- كدام گزينه درباره ي حسن تعليل درست است ؟

 

            الف ) در حسن تعليل ، علت ادعايي خيالي است.   

               ب) در حسن تعليل ، علت ادعايي ، واقعي و عقلي است.

                ج) در حسن تعليل ، علت سازي مبتني بر حقيقت است.      

                 د) اين آرايه فقط در شعر به كار مي رود.

 

27- در بيت زير كدام آرايه لفظي وجود دارد؟

 

          يكي ماهي همي بينم برون از ديده درديده       نه او را ديده اي ديده ، نه او را گوش بشنيده

 

28- در ابيات زير آرايه هاي ( اشتقاق ، مراعات النظير ، تضمين ، تضاد ، اغراق و حس آميزي )‌ را مشخص كنيد.

 

                   1- نَفَحْتُ فيه مِن روحي رسيده است         غم بيش و غم كم را رها كن

 

                   2- اي پادشاه ، سايه ز درويش وا مگير        ناچار خوشه چين بُوَد آنجا كه خَرمن است

 

                   3- مرا به عاشقي و دوست را به معشوقي       چه نسبت است ؟ بگوييد قاتل و مقتول

 

                   4- چون تو در روز ، شب كني پيدا؟                      چون تو از خار ، گل كني پيدا؟

 

                   5- از صداي سخن عشق نديدم خوش تر             يادگاري كه در اين گنبد دوّار بماند

 

                   6- چو رامين گه گهي بنواختي چنگ                   ز شادي بر سر آب آمدي سنگ

 

29- در بيت هاي زير آرايه هاي : (‌ تلميح ، تناقض ، ايهام ، ايهام تناسب ، لفّ و نشر ، حسن تعليل ) را مشخص كنيد.

 

             1- چشم چپ خويشتن بر آرم                                تا چشم نبيندت بجز راست

             2- در چمن باد بهاري ، ز كنار گل و سرو                 به هوا داري آن عارض و قامت برخاست

             3- همچو چنگم سر تسليم و ارادت در پيش            تو به هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم

             4- نرگس همي  ركوع  كند در ميان باغ                    زيرا كه كرد فاخته بر سرو مؤذني

             5- عزيز ِ مصر ِ چمن شد جمال ِ يوسف گُل               صبا به شهر در آورد بوي پيرهنش

             6- به درگاه خدا نالم كه سايه ي آفتابي را         به ما آردكه دل رانيست بي اوپود وتاراي دل

 

 

 

 

 

 

 

 

آرايه هاي ادبي                                                          شماره 6

 

 

1- در مصراع مقابل « شجاعت » كدام يك از اركان تشبيه است؟       در شجاعت شير ربّانيستي

 

2- در عبارت زير « مشبه » و « مشبه به » را مشخص كنيد:

 

                    يكي را گفتند : عالم بي عمل به چه ماند ؟ گفت به زنبور بي عسل.

   

3- در مصراع :

                          « صلاي يوسف گل شد جهان گير »

  

               الف) يك تشبيه بليغ بيابيد.                        ب) وجه شبه چيست؟

 

4- در هر يك از ابيات زير چه نوع تشبيه بليغي به كار رفته است ؟ ( اضافي -  اسنادي )  

 

               الف) تو سرو جويباري ، تو لاله بهاري                  تو يار غمگساري ، تو حور دلربايي

 

                ب)‌ دست از مس وجود چو مردان ره بشنوي      تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي

 

5- با توجه به عبارت مقابل به سؤالات پاسخ دهيد :‌ « جهان خوردم و كارها راندم . »

 

       الف) كدام كلمه در مفهوم مجازي به كار رفته است؟           ب) قرينه ي آن كدام است؟

 

        ج) علاقه ي آن را مشخص كنيد.

 

6- در هر يك از عبارات زير چه نوع سجعي به كار رفته است ؟ ( متوازي -  متوازن -  مطرف )

 

        الف ) ما به او محتاج بوديم و او به ما مشتاق بود.   ب) هر كه با بزرگان ستيزد ، خون خود ريزد.

 

7- در هر يك از ابيات زير موازنه و ترصيع را نشان دهيد: ( با ذكر دليل )

 

                الف) برگ بي برگي بود ما را نوال                     مرگ بي مرگي بود ما را حلال

 

                  ب) غلام نرگس مست تو تاجداران اند             خراب باده ي ليل تو هوشياران اند

 

8- با توجه به بيت زير به سؤالات مطرح شده پاسخ دهيد:

 

                 چنان سايه گسترد بر عالمي                  كه زالي نينديشد از رستمي

 

الف ) كدام كمه  داراي ايهام است؟                             ب) معاني مختلف آن را بنويسيد؟

 

ج) كلمه ي داراي ايهام با كدام كلمه تناسب برقرار كرده است؟

 

9- درباره ي آرايه ي حسن تعليل در بيت زير توضيح دهيد:‌

 

               نه خلاف عهد كردم كه حديث جز تو گفتم              همه بر سر زبان اند و تو در ميان جاني

 

10- در مصراع « چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد » مراعات نظير را بيابيد و مشخص كنيد كه تناسب واژه ها از چه جهتي است؟

 

11- حس آميزي موجود در مصراع مقابل را توضيح دهيد:          نجواي نمناك علف ها را مي شنوم

 

12- چگونه مي توانيم « دوبيتي » را از « رباعي » تشخيص دهيم ؟

 

13- استعاره هاي موجود در ابيات زير را مشخص كره و نوع هر كدام را بنويسيد ( مصرحه -  مكنيه )

 

               فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد                      شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

 

               تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من            هيچ كس مي نپسندم كه به جاي تو بود

 

14- در عبارت زير چه آرايه اي وجود دارد ؟ آن را مشخص كنيد:

 

           « سخن در ميان دو دشمن چنان گوي كه اگر دوست گردند ، شرم زده نباشي . »

 

15- در بيت زير كنايه را بيابيد؟     

                     همينت بسنده است اگر بشنوي       كه گر خار كاري ، سمن نَدْ روي

 

16- مفهوم كنايات زير را بنويسيد: 

 الف) هنوز از دهن بوي شير آيدش                            ب‌) قيمت مقطوع است.

 

17- در بيت زير « واج آرايي » را بيابيد و شمار صامت تكراري را تعيين كنيد:

 

  سرشار ز شيريني شهد خوش خويش است      اين غنچه كه لب را به شكر خند گشوده است

 

18- در بيت زير چه نوع تشبيهي به كار رفته است ؟ مشبه آن را مشخص كنيد:

 

              بر گل سرخ از نم ، او فتاده لالي                 همچو عرق بر عِِذار شاهد ِ غضبان

 

19- علاقه ي مجاز در كدام يك از بيت هاي زير " كليّه " است ؟ دليل آن را بنويسيد:

 

      الف )‌ سپيد شد چو درخت شكوفه دار سرم             وز اين درخت همين ميوه ي غم است بَرَم

 

          ب) شبي ياد دارم كه چشمم نخفت                      شنيدم كه پروانه با شمع گفت

 

20- در كدام يك از ابيات زير آرايه ي تصدير وجود دارد؟ دليل آن را بنويسيد:

 

         الف)‌ آن مشتري خصال گر از ما حكايتي               پرسد جواب ده كه به جانند مشتري

 

           ب) اين كه تو داري قيمت است نه قامت             وين نه تبسم است كه معجز است و كرامت

 

21- در جمله ي زير واژه هاي سجع را مشخص كنيد و نوع سجع را نيز بنويسيد:

 

              طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.

 

22- واژه ي مقابل را در معناي مجازي به كار ببريد.          « قلم »

 

23- در ابيات زير ، جناس ها را پيدا كنيد و نوع آن را مشخص نماييد:

 

 الف ) پيش رويت دگران صورت بر ديوارند                     نه چنين صورت و معني كه تو داري ، دارند

    ب) ديده ي سير است مرا ، جان دلير است مرا         زَهره ي شير است مرا ، زُهره ي تابنده شدم

 

24- در بيت زير يك تشخيص پيدا كنيد و توضيح دهيد چرا به آن تشخيص مي گويند؟

 

          « اي نسيم صبح اگر باز اتّفاقي افتدت            آفرين گويي بر آن حضرت كه ما را بار نيست »

 

25- در بيت زير جناس را بيابيد.   

                 « بيامد بماليد و زين بر نهاد                 شد از رخش ، رخشان و از شاه ، شاد »

 

26- جناس ناقص افزايشي را در اين بيت مشخص كنيد:

 

          جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد              هر كس كه اين ندارد حقّا كه آن ندارد

 

27- شاعر و نويسنده با بهره گيري از كدام آرايه ي معنوي معاني بزرگ را خرد و معاني خرد را بزرگ جلوه مي دهد؟

 

            الف : اغراق                     ب: حسن تعليل                  ج: تناقض                    د: لف و نشر

 

28- با كلمات « پر » و « خالي » يك متناقض نما بسازيد.

 

29- كدام نوع از لفّ و نشر هنري تر است؟

 

30- در كدام بيت تلميح به كار رفته است؟

 

           الف ) برو اي گداي مسكين! در خانه علي زن               كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را

 

               ب) گدا گر تواضع كند خوي اوست                       ز گردن فرازان تواضع نكوست.

 

31- بارزترين آرايه ي ادبي بيت زير چيست؟

 

                   (‌ درويش بي معرفت نيارامد تا فقرش به كفر انجامد ، كادَ الفقرُ اَنْ يكونَ كُفْراً )

 

32- در بيت زير آرايه ي اشتقاق را بيابيد و واج هاي مشترك را بنويسيد:

 

             چشم آسايش كه دارد از سپهر تيزرو             ساقيا جامي به من ده تا بيا سايم دمي

 

33- با توجه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد:

 

                     آفرين جان آفرين پاك را                        آن كه جان بخشيد و ايمان خاك را

 

                     باغ جان  را تازه و سر سبزه دار              قصد اين مستان و اين بستان مكن

 

الف) كدام يك از ابيات بالا مصرّع است ؟  ب) كلمات قافيه و حروف قافيه را در بيت اول مشخص كنيد:

 

24- نام قالب شعري زير چيست؟

 

           « شعري با حداقل پنج بيت كه مصراع اول و مصراع هاي زوج آن هم قافيه هستند . »

 


   | لينک ثابت |  برچسب‌ها:

پيام مدير وبلاگ

    بهروز حسين آبادي

    و در آغاز سخن بود و سخن تنها بود
    با عرض سلامي با بوي خوش مهرباني حضور همكاران و علاقمندان به زبان و ادبيات شيرين وديرين فارسي.
    اين وبلاگ براي استفاده ي دبيران رشته ادبيات فارسي مقطع متوسطه و همه ي دوستداران ادب و ادبيات طراحي شده است .
    منتظر ياري شما هستيم