پاسخ خودآزمايي هاي فارسي 1 ـ قسمت اول بود

    بسمه تعالی

 

ادبیات فارسی 2             خرداد 84                                                          شماره 1

 

الف ) معنای ساده و روان ابیات زیر را بنویسید .

 

 1. دیگر به احدی تعارف ندهد .

 

 1. من با ذکر تو الف گرفته ام .

 

 1. هیچ شکوفه نیست کز تبار گلخند تو نیست .

 

 1. متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است .

 

 1. فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

 

 1. چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری

 

 1. فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد .

 

 1. داستان از میوه های سر به گردون ساي اينك خفته در تابوت خاك مي گويد .

 

 1. چون خاک در هوایی تو از پا فتاده ام                  چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

 

 1. محبوسم و طالع است منحوسم                         غمخوارم و اختر است خونخوارم

 

ب) درک مطلب          "با توجه به ابیات و عبارات زیر به سوالات پاسخ دهید . "

 

1. آیینه ی سکندر جام می است بنگر               تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

 

2. آن که آهنگ هجرت از خویش کرده است با مرگ آغاز می شود .

 

3. دری که به باغ بینش ما گشوده ای هزار بار خبیری تر است .

 

4. ای سرو پای بسته به آزادگی مناز                 آزاده من که از همه عالم بریده ام

 

5. عمه گفت : " خان کاکا . فعلا تو هستی  و  نعش برادر. منشین و تماشا کن که خونش پایمال شود .

 

 

 1. در مثال اول منظور از "جام می " چیست ؟

 

 1. مفهوم کلی بیت اول را بنویسید .

 

 1. کلمه ی  " دارا " چه آرایه ای دارد ؟

 

 1. در مثال دوم چه نوع هجرتی مورد نظر است ؟

 

 1. در مثال سوم  منظور از " در " چیست ؟

 

 1. در مثال چهارم شاعر خود را از سرو آزاده تر می داند ؟

 

 1. در مثال پنجم « خونش پايمال شود » يعني چه ؟

 

 

 

       ج) خود آزمایی :

 

 1. با توجه به شعر انتظار چه شباهت ها یی میان جنگ بدر و قیام حضرت مهدی ( عج ) وجود دارد ؟ ( دو مورد )

 

 1. چرا در تاریخ ایران سقوط ساسانیان سر آغاز تحولی بزرگ شمرده می شود ؟

 

 1. محوری ترین پیام داستان هدیه ی سال نو چیست ؟

 

 1. گون و نسیم در شهر سفر به خیر نماد چه کسانی هستند ؟

 

 1. « در انتظار غبار بی سوار نشستن » کنایه از چیست ؟

 

 1. ابن بطوطه در نماز جماعت شوشتر به چه رسمی اشاره کرده است ؟

 

 1. در مصراع " چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان " منظور از دوست و پاک باز چیست ؟

 

 1. در بیت " رنگین سخنان در سخن خویش نهانند   /     از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل ( رنگین سخنان ) چه کسانی هستند ؟

 

     د) دانش های ادبی :

 

 1. خواجه عبدالله انصاری معروف به ..................  در قرن  ............. می زیست .

 

 1. نام دو جریان ادبی را که در عصر حاضر . در خارج از ایران رواج دارد بنویسید .

 

 1. نام صاحبان آثار زیر را بنویسید .

 

              الف ) مدیر مدرسه ......................       ب) ارغوان .......................

 

 1. نام دو آرایه ی ادبی را که در بیت زیر وجود دارد بنویسید .

 

        موي سپيد را فلكم رايگان نداد           اين رشته را به نقد جواني خريده ام

 

 1. کدام گزینه متفاوت است ؟

 

       1. نه سایه دارم و نه بیفکنندم و سز است                     2. در سخن مخفی شدم بو در بر گل

 

       3. گر می گریزم از نظر مردمان رهی                       4. خارم ولی به سایه ی گل آرمیده ام

 

 1. ارتباط معنایی در اسلوب معادله بر پایه ی ......................... است .

 

ر) معنی لغت   معننای لغت های مشخص شده را بنویسید

 

1- با حال استیصال  پرسیدم   .       2 – وسط میدان هیمه  گذاشته اند .   3. بر پذیرفتن  ننگ رجحان  دارد .

 

4 – مقرنس ها و رواق ها  باز یاد آور ... هستند .    5- انشای ارتجالی  خسرو   6- اشتلم می کرد .

 

7. در نامه ی اعمالی جراید      8 . از حیث غرابت  با اهرام مصر برابر ی می کند .

 

س) شعر حفظی :

 

1 - جاي خالي را كامل كنيد .

 

مردم شهر به ........چنان می نگرد               که به یک شعله به یک ...........

 

2 - مصرع دوم بيت زير را ننويسيد

 

حسن را بر دیده ی خود جلوه داد                 .............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس ادبیات فارسی (2)   سال تحصیلی 82- 83                                        شماره 2                   

 

الف ) بیان معنی و مفهوم شعر و نثر :

 

1 – تویک ساعت چوافریدون به میدان باش تا زان پس    به هر جانب که روی آری درفش کاویانی بینی

 

2 – موی سپید را فلکم رایگان نداد                           این رشته را به نقد جوانی خریده ام

 

3 – عشق شوری در نهاد ما نهاد                             جان ما در بوته ی سودا نهاد

 

4 – برو طواف دلی کن  که کعبه ی مخفی است             که آن خلیل بنا کرد و این خدای خلیل .

 

5 – الهی ، مرا عمل بهشت نیست و طاقت دوزخ ندارم . اکنون کار با فضل تو افتاد .

 

6 – حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند .

 

7 -  ز یزدان دان نه از ارکان کوته دیدگی باشد                 که خطی کز خرد خیزد تو آن از بنان بینی  

 

8 -  پس از پایان موعظه از هر سو رقعه ها به سوی او فرستادند .

 

9 – بت پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا .

 

10 – طومار ندامت است طبع من                     حرفی است هر آتشی ز طومارم

 

11 -  لیکن خروس غالب حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان .

 

12 – مگر از کدام باده ی مهر  /  مست بودی که با تازیانه ی هشتاد زخم بر خود حد زدی ؟

 

ب) لغت        در جمله ها و مصراع های زیر فقط معنی کلمه های مشخص شده را بنویسید .

 

1 – عنان گیر تو گر روزی جمال در دین باشد       عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی  

 

2 – ملیجک این طرف و آن طرف می رفت و اشتلم  می کرد .

 

3 – چه باید نازش و نالش براقبالی و  ادباری .

 

4 – بی زلت  و بی گناه محبوسم .

 

5 – آن مطالب  اوراد  و اذکاری  بود که پدر بزرگش در صبح و شام می خواند .

 

6 – این تاس را لحظه ای بگیر تا دوگانه بگزارم .

 

 

ج ) درک مطلب :

 

1 – عطا از خلق چو جويی گر او را مال ده گویی          به سوی عیب چون پویی گراو را غیب دان بینی

 

الف ) در کدام قسمت بیت به آیه " العالم محضرا ... لا تعصوا فی محضره " اشاره شده است ؟

 

ب) منظور از " او " در بیت فوق کیست ؟

 

2 – هدف نهایی بیت زیر چیست  ؟

 

         دانش و آزادگی  و دین و  مروت                   این همه را بنده ی درم نتوان کرد

 

3 – توصیه شاعر دربیت زیر چیست  ؟

 

      کم گوی و گزیده گوی چون در                      تا ز اندک تو جهان شود پر

 

4 – با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید ؟

 

           ای سرو پای بسته به آزادگی  مناز             آزاده من که ازهمه عالم بریده ام

 

            گر می گریزم از نظرمردمان رهی              عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام

 

الف ) به چه دلیل شاعر خود را آزاده می داند ؟

 

ب) علت گریز شاعر از مردم چه بوده است ؟

 

5 – حافظ به ما ژرف زیستن و شاد زیستن می آموزد و یک تنه تکیه گاه ماست .

 

الف ) ما شاد زیستن را از چه کسی یاد می گیریم ؟

  

دانش های ادبی  :

 

1 – نام صاحبان آثار زیر را بنویسید ؟        کارنامه بلخ :                            فیه ما فیه :

 

2 – کتاب " الایام " اثر کیست ؟ و موضوع آن چیست ؟

 

 

3 – در بیت " دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر         گفتا غلطی خواجه در این عهد وفاست " چه آرایه ای به کار رفته است ؟

 

4 – شعر بعد از نیما به چند نوع تقسیم  شده است ؟

 

5 – در جمله ی "  جامه اش شولای عریانی است " چه آرایی نهفته است ؟

 

6 – پدر داستان نویسی ایران کیست ؟

 

خود آزمایی  :

 

1 – شاعر در زیر کدام خصوصیت دنیا  را بیان کرده است ؟

 

        چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری         که تا بر هم زنی دیده نه این بینی و نه آن بینی

2 – در مصرع " که گر عرش به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی " "عرش و فرش " کنایه از چیست ؟

 

3 – ممال کلمات ( رکاب و سلاح ) را بنویسید ؟

 

4 – مقصود از عبارات زیر را بنویسید .

         کمیتش لنگ بود                                   مثل شاخ و شمشاد

 

5 – "گون و نسیم  " در شعر " سفر به خیر " نماد چه کسانی هستند ؟

 

6 – مقصود از بیت " خورده قسم اختران به پاداشم          بسته کمر آسمان به پیکارم " چیست ؟

 

7 – در عبارت " مبحث حروف اضافی "  ایهام را نشان دهيد ؟

 

8 – در بیت زیر " و پیدا نکردم در آن كنج غربت          به جز آخرین صفحه ی دفترت را " منظور از "كنج غربت " چیست ؟

 

حفظ شعر :

 

الف ) عشق شوری در نهاد ما نهاد                        جان ما در بوته ی................... نهاد .

 

       گفت و گویی در .............. ما فكند                جست و جویی در................. ما نهاد .

  

ب)  هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست       ما به فلک می رویم عزم......... راست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات درس : ادبیات فارسی ( 2 )  سال تحصیلی     خرداد 83                     شماره 3

 

درک مطلب  : با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید ؟

 

             شخصی به هزار غم گرفتارم           در هر نفسی به جان رسد کارم

 

            خورده قسم اختران به پاداشم          بسته کمر آسمان به پیکارم

 

           محبوسم و طالع است منحوسم         غمخوارم و اختر است خونخوارم

 

          بندی است گران به دست و پایم در    شاید که پس ابله و سبکبارم

 

 

 

1 – (کار به جان رسیدن ) کنایه از چیست ؟

 

2 – شاعر علت گرفتاری خود را در چه می داند ؟ در کدام بیت آمده است ؟

 

3 – (سبکبار ) در بیت آخر به چه معنی آمده است ؟

 

          قاصد روزان ابری ، داروگ ، کی می رسد باران  /  بر بساطی نیست /  در درون کومه ی تاریک من ذره ای با آ ن نشاطی نیست  / و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد .

 

4 – (داروگ ) یعنی چه ؟ و پیام آور چیست ؟

 

5 – تصویری که شاعر از اتاق خود ترسیم می کند نشانه ی چیست ؟

 

6 – آرایه ی ( متناقص نما ) در کدام بیت آمده است ؟

 

7 – این شعر در چه قالبی  سروده شده است ؟ یک ویژگی آن را بنویسید ؟

 

8 – در عبارات (مگر ریاضی کمیتش لنگ بود ) مفهوم کنایی عبارت را بنویسید ؟

 

معنی لغات :

 

1 . مگر ای سحاب رحمت تو بیاری  ار نه دوزخ              2 – درزی  ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است

 

3 – روزی تفقدی  کن درویش بینوا را                          4 – تاس ها  بر گیر که به حمام رویم .

 

5 – به قول نظامی خشت می زد                               6- چون رقعه ها به شیخ می رسید

 

7 – از این قبیل کتاب ها که سرا پا تنبه  است می آورم       8 – دمی آب خوردن پس از بدسگال

 

دانش های ادبی :

 

1 – به اشعاری که در زندان سروده می شود ، اصطلاحا چه می گویند ؟

 

2 – آثار زیر از کیست ؟       کارنامه بلخ (                     )       آزادی و تربیت (                      )

 

3 - در شعر دوره ی مشروطه به چه مسایلی پرداخته شده است ؟

 

4 – در بیت زیر دو آرایه ی ادبی را مشخص کنید ؟

 

    نه سایه دارم و نه بیفکنندم و سزاست           اگر نه بر درختی تر کسی تبر نمی زند

 

5 – مشهور ترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد ؟

 

6 – دو تن از فیلم نامه نویسان معروف ایرانی را نام ببرید ؟

 

خود آزمایی :

 

1 – (سر به گرد آوردن ) یعنی چه ؟

 

2 – ( از عرش به فرش آمدن ) کنایه از چیست ؟

 

3 – چرا نویسنده  مثنوی معنوی را از کتاب مقدس غریبان برتر می داند ؟

 

4 – در عبارت (مبحث حروف اضافه ) چه ایهامی وجود دارد ؟

 

5 – (گون و نسیم ) در شعر (سفر به خیر )نماد چه کسانی است ؟

 

6 – ابن بطوطه به چه رسمی در نماز جماعت شوشتر اشاره کرده است ؟

 

7 – چرا نویسنده نقش کاشی ها را ( بهار منجمد ) نامیده است ؟

 

8 – در مصراع ( در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را ) مقصود از ( صاحب خانه ) کیست ؟

 

معنی نظم و نثر :

 

عبارات و ابیات زیر را به فارسی روان بر گردانید ؟

 

1 – دوگانه بگزارم

 

2 – ارتجالا انشایی می ساخت .

 

3 – الهی عذر ما بپذیر ؛ بر عیب ها ی ما مگیر

 

4 – یکی از حضار که کباده ی شعر و ادب می کشید

 

5 – وسعت تو را ( علی ) چگونه در سخن تنگ مایه بگنجانم

 

6 – یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند

 

7 – در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم               بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 

8 – داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .

 

9 – آن سمند سخن را در میدان ذهن و روح و مغز و دل مستمعان به جولان در آورد .

 

10 – ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون            نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

حفظ شعر :

 

عشق  ........... در نهاد ما نهاد             جان ما در بوته ی .............. نهاد

قایق از تور ........ / و دل از آرزوی ..................... هم چنان خواهم راند

 

ادبیا ت فارسی   خرداد 83 – 84                                                             شماره 4    

 

  الف – معنی و مفهوم بیت ها و عبارتهای زیر را به نثر روان بنویسید .

 

1 – برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن           که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

2 – اگر در باغ عشق آیی همه خراش دل یابی            وگر در راه دین آیی همه نقاش جان بینی

 

3- محبوس چرا شدم ، نمی دانم                             دانم که نه دزدم و نه عیارم

 

4 – شب از چشم تو ، آرامش را به وام دارد   / و طوفان ، از خشم تو ، خروش را

 

5 – در این سرای بی کسی ، کسی به در نمی زند

 

6 – الهی ، عذر ما بپذیر ، بر عیب های ما مگیر .

 

7 – تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی  را نقدا خط بکش .

 

8 – کالبد بنا ، مینایی است که روح ایران را در آن حبس کرده اند .

 

9 – غلام گفت : ای خواجه ، این تاس را لحظه ای بگیر تا دوگانه بگزارم .

 

ب) معنی لغات مشخص شده را داخل ( کمانک ) بنویسید .

 

1-  او ارتجالا  (                     )  انشایی ساخت .            2 – چشم ما را ضیای  (                          ) خودده .

 

3 -  چو سوفارش (                ) آمد به پهنای گوش .      4 – با حال استیصال (                             ) پرسیدم .

 

5 – وی استعدار  فیاض (                )  در فرا گرفتن موسیقی داشت .  6 – طومار  (                 ) ندامت است طبع من

 

7 – ملیجک می دوید و اشتلم  (            ) می کرد .   8 – کت  (                       ) و بغلش را می بندند .

 

 

پ ) دانش های ادبی :

 

1 – در بیت های زیر چه آرایه هایی به کار رفته است ؟

 

الف ) دم تیغ بر گردنش چون رسید                   سر عمر و صد گام از تن پرید

 

ب) دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست        جای چشم ابرو نگیرد ، گر چه او بالاتر است .

 

2 – شعر معاصر پس از نیما در سه شیوه ادامه یافت ، دو شیوه ی آن را نام ببرید .

 

3 – رابط میان تغزل و تنه ی اصلی قصیده چیست ؟

 

4 – به اشعاری که در زندان سروده می شود ، اصطلاحا چه می گویند ؟

 

5 – کتاب های زیر از کدام شاعر یانویسنده است ؟

 الف ) چشم هایش                              ب) در کوچه باغ ها ی نیشابور

 

6 – سنایی شاعر چه قرنی است ؟ یک کتاب از وی نام ببرید .

 

ت) حفظ شعر :

 

1 – مصراع دیگر را بنویسید ،

عشق شوری در نهاد ما نهاد               ........................................

 

2 – تکمیل کنید :

  مردم شهر به یک ................. چنان می نگرد /  که به یک .................. ، به یک خواب لطیف

 

ث) درک مطلب :

 

با تو جه به بیت ها به پرسش های 1 تا 4 پاسخ دهید .

 

محبوسم و طالع است منحوسم                    غمخوارم  و اختر است خونخوارم

 

زندان خدایگان که و من که                       نا گه چه قضا نمود دیدارم ؟

 

بندی است گران به دست و پایم در             شاید که بس ابله و سبک بارم ؟

 

ترسیدم و پشت بروطن کردم                    گفتم من و طالع نگو نسارم ؟

 

1 – شاعر در بیت دوم از چه می نالد ؟

 

2 – سبک بار در بیت سوم یعنی چه ؟

 

3 – " پشت بر وطن کردن " کنایه از چیست ؟

 

4 – در کدام بیت شاعر ، بخت خویش را دشمن خود می داند ؟

5 – مفهوم کنایی " کباده ی چیزی را کشیدن " را بنویسید .

 

6 – در بیت " موی سپید را فلکم را به رایگان نداد          این رشته را به نقد جوانی خریده ام "

شاعر موی سپید را به چه بهایی خرید ؟

 

7 – همه برده سر در گریبان فرو                 نشد هیچ کس را هوس رزم او

 

« علت سر در گریبان فرو بردن همه » چیست ؟

 

ج ) خود آزمایی :

 

1 – عبارت کنایی « دندان به دندان خاییدن » و « پنجه در یقه افکندن » را بنویسید .

 

2 – عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید » یعنی چه ؟

 

3 - « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

 

4 – دو اثر دیگر از نویسنده ی « کویر » نام ببرید ؟

 

5 – در عبارت « مبحث حروف اضافه » چه ایهامی  وجود دارد ؟

 

6 – با در نظر گرفتن خاطرات اعتماد السلطنه ، بگویید که دربار قاجار چه ویژگیهایی داشتند ؟

 

7 – علت تغییر رفتار « طه حسین » چه بود ؟

 

8 – دربیت « همان دستمالی که پولک نشان شد / و پوشید اسرار چشم ترت را »

 

« پولک نشان شدن دستمال » نشانه ی چیست ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیا ت فارسی 2   خرداد 83                                                                    شماره 5         

 

الف ) معنی لغات : معنی لغات مشخص شده شده را بنویسید .

 

1 – و صولت حیدری رادست مایه ی شادی کودکانه شان کردی .

 

2 – پس از نماز عشا به انواع اوراد و ادعیه می پرداخت .

 

3 – جامه اش شولای  عریانی  .     4 – کاسه ها را لحظه ای بگیر تا دوگانه  بگزارم .

 

5 – ملیجک این طرف و آن طرف می دوید و اشتلم می کرد . 6 – او شعر می گفت اما خشت می زد .

 

7 – آن لاورتان  را خودم به درک می فرستادم .        8 – متکلم وحده و مجلس آرای بلامعارض شده است .

 

ب) معنی شعر و نثر : بیت ها و عبارتها ی زیر را به نثر ساده ی امروزی بنویسید .

 

1 – الهی با ذکر تو الف گرفته ام .

 

2 – بشد تیز رهام با خود و گیر .

 

3 – یکی از حضار که کباده ی شعر و ادب می کشید .

 

4 – به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم .

 

5 – موی سپید را فلکم رایگان نداد              این رشته را به نقد جوانی خریده ام .

 

6 – در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم           بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم .

 

7 . خاک مرا جزیره ی خشکی گمان میر                  دریای بیکران و خروشان نهفته است .

 

8 – مگر از کدام باده ی مهر مست بودی که با تازیانه ی هشتاد زخم بر خود حد زدی .

 

9 – سرو پکالش خینی می شود .          10 – او را نیز بسمل کردم .

 

ج ) دانش های ادبی :

 

1 – سر آغاز شعر نو با نوشتن کدام اثر و توسط چه کسی شروع شده است ؟

 

2 – در عبارت « از تهی سرشار / جویبار لحظه ها جاری است »  چه آرایه ادبی وجود دارد ؟

 

3 – شعر حبسیه چیست ؟ يك شاعر حبسیه سرا نام ببريد .

 

4 – نوع ادبی که مبارزه ی ملت ها را در برابر بیگانگان نشان می دهد چه نام دارد ؟

 

5 – کتاب های روبه رو از کیست ؟      الف ) الایام                       ب) بینوایان

 

6 – در بیت « عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود       موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود » يك آرایه ی ادبی نشان دهيد .

 

د) درک مطلب :

 

1 – مفهوم کلی ابیا ت زیر را بنویسید .

 

 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون          نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا (                   )

 

- هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن            اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم (                 )

 

 

2 – مفهوم کنایی عبارت زیر را بنویسید .

 

- کمیتش لنگ بود .                     – همان دستمالی که پولک نشان شد .

 

3 – با توجه به ابیات به سوالات  جواب دهید .

 

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند           کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

 

نشسته ام در این غبار بی سوار                  دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند .

 

الف ) منظور از شب گرفتگان چیست ؟            ب) منظور از  « سحر» و « سپیده » چیست ؟

 

4 – با توجه به عبارت مذکور به سوالها پاسخ دهید .  « قربانش گردن تک و تنها می آید سی میدان ، دور میدان یواش می گردد ، فکری است ، چه طور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .»

 

الف ) اشاره به چه مراسمی دارد ؟                  ب) منظور از « سی میدان » ،« جر بکند» چیست ؟

 

ه – خود آزمایی :

 

1-      معنی عبارت های مذکور را بنویسید . 

 

سماق مکیدن (                        )          شکم را صابون زدن (                       )

 

2-    عبارت « با چشمانی یتیم ندیدنت » یعنی چه ؟

 

3-    « گون » و « نسیم » در شعر سفر به خیر نماد چه کسانی هستند ؟

 

4-    در مصراع « در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را » منظور از صاحب خانه چیست ؟

 

5-    در شعر « ریشه پیوند » منظور شاعر از « در سینه ام هزار خراسان نهفته است » چیست ؟

 

6-    در بيت زيرمقصود از «مجمعی که شاهدان دو عالم درآن گردمی آیند » چیست ؟

 

  به مجمعي كه درآيند شاهدان دو عالم          نظر به سوي تو دارم غلام روي تو باشم

 

7-    در جمله ی « مردم این جزیره از اشراف فارس هستند » ، فارس به چه معنی است ؟

 

8-    چرا در درس « جلوه های هنر در اصفهان » نویسنده نقش کاشی ها را « بهار منجمد » نامیده است ؟

 

ی) حفظ شعر :

 

الف – پشت دریاها شهری است  /  که در آن وسعت خورشید به اندازه ی ......................

 

ب – عشق شوری در نهاد ما نهاد               جان ما .............................................

 


   | لينک ثابت |  برچسب‌ها:

پيام مدير وبلاگ

  بهروز حسين آبادي

  و در آغاز سخن بود و سخن تنها بود
  با عرض سلامي با بوي خوش مهرباني حضور همكاران و علاقمندان به زبان و ادبيات شيرين وديرين فارسي.
  اين وبلاگ براي استفاده ي دبيران رشته ادبيات فارسي مقطع متوسطه و همه ي دوستداران ادب و ادبيات طراحي شده است .
  منتظر ياري شما هستيم